คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่ใช้ในการออกแบบทั้งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี โดยผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของรับสาร ซึ้งประกอบด้วยการรับรู้ภาพ การรับรู้แผนผัง แผนภูมิ กราฟ การรับรู้ข้อความ และ ภาพข้อความร่วมกันซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือ เว็บการเรียนการสอนได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  233 Students
  23 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบสาร”