การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา

4,131 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎี ในการออกแบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและการนำไปใช้งาน รวมถึงการบูรณาการในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงTheory of multimedia learning design, process of design and development, effectiveness and implementation including the integration of authentic learning.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและทฤษฎีการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
    2. สามารถออกแบบตามองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
    3. สามารถเสนอรูปแบบการนำสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา”