การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่

1,576 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

มโนมติการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ คอนสตรัคติวิสต์ พุทธิปัญญานิยม หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 และหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน
    2. สามารถอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
    3. สามารถออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ได้
    4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่”