การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)

12,812 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาหลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม ของอาคารพักอาศัย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายส่วนประกอบของแบบก่อสร้างสำหรับขอปลูกสร้างอาคารพักอาศัยได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนองค์ประกอบของอาคารที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถประเมินลักษณะของงานแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้
    4. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานแบบอาคารพักอาศัยที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)”