การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร

Project Writing for Corporate Strategic Plan
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของการเขียนโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ความสำคัญของโครงการ ปัญหาในการเขียนโครงการ ลักษณะโครงการที่ดี รูปแบบของการทำแผนกลยุทธ์ การเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆของการทำแผนกลยุทธ์ ความสำคัญของขั้นตอนต่างๆสู่การทำโครงการ ความหมายและระดับตัวชี้วัด การเชื่อมโยงตัวชี้วัด การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รูปแบบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของโครงการและแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ความสำคัญของการเชื่อมโยงหัวข้อโครงการ การเขียนหลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโครงการและการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงหัวข้อสำคัญที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถกำหนดตัวชี้วัดของโครงการที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ของโครงการด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร”