การเข้าใจดิจิทัล

Digital Literacy
9,860 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะอธิบายถึงความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในสังคม การทำธุรกรรมแบบออนไลน์เท่าทันยุค 4.0
    2. สามารถใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล และสามารถนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
    3. สามารถอธิบายหลักคุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
    4. สามารถอธิบายหลักการใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเข้าใจดิจิทัล”