คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ความหมายและประเภทข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น การทำความสะอาดข้อมูล การจัดการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดขนาดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
    2. ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
    3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเบื้องต้นเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
    4. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูล โดยการทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดมิติของข้อมูล เพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมข้อมูล”