การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

Entrepreneurship in 21 st-Century
3,462 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และมี จริยธรรมในการด าเนินชีวิต เข้าใจถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ มีทักษะในบริหารจัดการ และการ ฝึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาสู่ การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประการที่ดีและมีจริยธรรม ในศตวรรษที่ 21

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และมี จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และ มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
  3. ผู้เรียนสามารถเวิเคราะห์หลักการและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ใน ศตวรรษที่ 21 และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมของสินค้า และบริการ
  5. ผู้เรียนสามารถนำทักษะในบริหารจัดการ ฝึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารหรือผู้ ประการที่ดีและมีจริยธรรมในอนาคต

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
18 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”