การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเพื่อการขยายพันธุ์พืช

Basic Plant Tissue Culture for Plant Propagation
0 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ที่มีเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย ประวัติ ความหมาย ทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารสังเคราะห์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนสำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตั้งแต่การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการทำให้ชิ้นส่วนพืชปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การทำให้ชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์และเพียงพอกับการใช้งาน การนำพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงออกปลูกในสภาพธรรมชาติ การผลิตและต้นทุนการผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเชิงการค้า

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตั้งแต่ การเตรียมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้แก้ปัญหาในการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องเหมาะสม
    4. ผู้เรียนสามารถเลือกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เป็นปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการขยายพันธุ์พืชได้ในอนาคต

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเพื่อการขยายพันธุ์พืช”