การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG

E-learning for outreach workers and peers to study HIV and AIDS related knowledge
3,100 Enrolled
36 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาวิชานี้เป็นการสอนความรู้พื้นฐานที่มีเนื้อหาครอบคลุม 14 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ รวมไปถึงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วย PrEP PEP เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ การสนับสนุนและช่วยเหลือเบื้องต้นจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้มีการติดเชื้อ การช่วยติดตามการกินยาต้านไวรัส ในหลักสูตรยังมีเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์กับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภทสอง เช่น เรื่องเพศวิถี จริยธรรมสำหรับแกนนำ Chemsex ฮอร์โมนสำหรับหญิงข้ามเพศ โภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาการเรียนรู้นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเพื่อยุติปัญหาเอดส์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม/แกนนำในการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง และเพื่อรับรองคุณภาพรายบุคคล
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบริบทของกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

กรมควบคุมโรค


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม MSM/TG”