การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Learning and Development
2,717 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ นโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนนุษย์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ADDIE Model)
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
  6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาความจำเป็น ในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) ในระดับองค์การ ระดับฝ่ายงาน และระดับบุคคล
  7. ผู้เรียนสามารถกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
  8. ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  9. ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
  10. ผู้เรียนสามารถออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
  11. ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  12. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
  13. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
  14. ผู้เรียนสามารถประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  15. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากร
  16. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการติดตามผลการเรียนรู้ของบุคลากร

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”