การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century)

Start up Inclusive Education in 21st Century
1,670 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21 สิทธิตามกฎหมาย สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษในการศึกษา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม การเตรียมนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครองสำหรับการศึกษาแบบเรียนร่วม รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนร่วมที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทย
    2. สามารถระบุอธิบายความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21
    3. มีระบบคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
    4. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่มีความทันสมัย สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมได้เหมาะสมกับความเป็นประเทศไทย 4.0

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century)”