การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Enhancing early childhood’s development through play
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนและมีความสำคัญต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก แม้กระทั่งเด็กป่วยความต้องการเล่นก็ยังคงมีอยู่เด็กปฐมวัยเป็นวัยของการเสริมสร้างพัฒนาการ ผู้ดูแลเด็กจึงควรมี ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัย ดังนั้นเนื้อหาในรายวิชานี้จึงเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของการเล่น แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการการเล่นในเด็ก ประเภทการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การใช้เครื่องมือDSPMในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สุขภาพดีและป่วย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการเล่นได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่น และกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของการเล่น ลักษณะการเล่น หลักการจัดการเล่นและระบุการเลือกของเล่น เด็กปฐมวัยได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำการประเมินพัฒนาการไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและให้คำแนะนำบุคคลอื่นได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยปฐมวัยได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”