การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน (สำหรับคนหูหนวก)

Digital Storytelling with Literacy (for the Deaf)
1,153 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและเรียนรู้หลักสำคัญของเทคนิคการเขียนบทในรูปแบบต่าง ๆ และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ชม เข้าใจองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเพื่อการเล่าเรื่อง และรู้จักวิธีการพัฒนาเรื่องเล่าในสื่อดิจิทัลและวิธีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสำคัญและองค์ประกอบหลักของการเล่าเรื่องได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางการวิเคราะห์ผู้ชม บอกประเภทของแพลตฟอร์มสื่อ และอธิบายถึงแนวทางในการพัฒนาเรื่องเล่าในสื่อดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยรังสิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
81 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน (สำหรับคนหูหนวก)”