การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

Creative Problem-solving
5,982 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนาความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดสาคัญของความคิดสร้างสรรค์
  2. ผู้เรียนระบุ อธิบาย ชี้ความแตกต่างและประยุกต์แหล่งที่มาต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์
  3. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์เทคนิคหรือวิธีการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  4. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามตัวอย่างปัญหาที่ศึกษา
  5. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
23 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์”