การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย

Knowledge Inquiry and Research Methods
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทย์การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถในการเขียนรายงานเชิงวิชาการที่แสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถระบุทักษะสำคัญของสังคมความรู้ได้
  2. สามารถดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
  4. สามารถคำนวณค่าสถิติได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถสังเคราะห์สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย”