การใช้งาน Google App เพื่อการจัดการเรียนการสอน

Google Tools to for Education
0 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Tools ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google App For Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ มีทักษะการสืบค้นข้อมูล การจัดการพื้นที่ การ สร้างเอกสาร แบบฟอร์ม สามารถประยุกต์ใช้Extension ต่าง ๆ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่หรือรูปแบบการใช้งานเครื่องมือใน Google Tools ได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่และการใช้งานเครื่องมือบน Google App และ Extension ต่าง ๆ ได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการออกแบบพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีของ Google ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้งาน Google App เพื่อการจัดการเรียนการสอน”