การใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลในบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ

The Utilization of Dataset from the Government Data Catalog for Decision-Making
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหารายวิชานี้ จะเป็นแนวทางการออกแบบและจัดทำรายงานเชิงบริหาร (Visualization Dashboard) จากโจทย์การใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลทั้งที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในจังหวัดทั่วประเทศ โดยการสร้างทัศนภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ Open-d Playground และการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลผ่าน API ที่ได้จากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) มานำเสนอเป็นทัศนภาพข้อมูล ด้วย 2 เครื่องมือ คือ Microsoft Power BI และ Looker Studio โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการนำเข้าข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้สำหรับการสร้างทัศนภาพข้อมูล และการสร้างทัศนภาพข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้ CKAN Open-D Data Playground
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างทัศนภาพที่สามารถสร้างได้จาก CKAN Open-D Data Playground
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากชุดข้อมูลให้พร้อมใช้ และบอกรายละเอียดของขั้นตอนได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกใช้ทัศนภาพให้เหมาะสมกับข้อมูล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานสถิติแห่งชาติ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลในบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ”