การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล

Online media use as a digital citizen
1,237 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการทำความรู้จักสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและคนหูหนวกกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงแนวคิดหลักการของการใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ วิธีในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยรังสิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
81 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล”