คณิตพิชิต O-NET (ระดับม.ต้น)

Math Conquer O-NET (Junior High School)
1,082 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ, สมการและอสมการ, เรขาคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น โดยการพัฒนารายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์
    2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
12 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คณิตพิชิต O-NET (ระดับม.ต้น)”