คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงแนวทางการค้นคืนข้อมูลเชิงมิติเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดของคลังข้อมูล
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างโมเดลข้อมูลแบบไดเมนชันสกีมาแบบต่างๆ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแปลง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการโหลดข้อมูลสู่คลังข้อมูล
  4. ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือธุรกิจชาญฉลาด

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คลังข้อมูล”