ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Corruption and Misconduct Cases
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการในชั้นพิจารณาสำนวน การตรวจเอกสาร การทำความเห็นและคำสั่งคดี บทกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี การบรรยายฟ้อง และขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาล ตลอดจนปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎหมายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเภทของคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลา การดำเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจเอกสารในสำนวนและพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้เรียนสามารถทำความเห็นและคำสั่ง และระบุองค์ประกอบความผิด ร่างคำฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถระบุขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นศาล
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”