ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ

Knowledge of Conducting Legal Execution for State Agencies
20 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา การตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของลูกหนี้ ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนงานทั้งหมดในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับ คดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจสำนักงานอัยการที่รับผิดชอบ อายุความ ระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี
  3. ผู้เรียนสามารถระบุว่าพนักงานอัยการหรือนิติกรจะต้องเตรียมการ ดำเนินการในชั้นบังคับคดีอย่างไร ทั้งขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และสามารถดำเนินการในชั้นบังคับคดีได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษาการสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ”