ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Financial Literacy for Elderly Caregivers
1,723 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของความรู้เรื่องการเงินและการจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การประมาณการรายรับรายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคล แนวคิดการวางแผน ทางการเงินส่วนบุคคล แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการเงิน การจัดการการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการออมเงินและการ วางแผนการออม การจัดการการลงทุนและการวางแผนการลงทุน แผนการลงทุนตามวัย และการวางแผน ทางการเงินเพื่อการเกษียณ ความรู้เรื่องการเงินที่สำคัญในการวางแผนทางการเงินได้แก่ มูลค่าของเงิน ตามเวลา ผลของดอกเบี้ยทบต้น และภาวะเงินเฟ้อ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดและความสำคัญของความรู้เรื่องการเงินและการจัดการการเงิน ส่วนบุคคล รวมทั้งระบุงบการเงินส่วนบุคคลได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และบอกแนวความคิดการวางแผนการเงินได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเงินส่วนบุคคลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแผนการลงทุนตามวัย และวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดและผลของดอกเบี้ยทบต้น ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อค่าครองชีพ และการใช้ Application ในการคำนวณหาค่าได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”