ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

Diversity at workplace
4,144 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสาหรับการเตรียมความพร้อมในการทางานกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันในมิติต่างๆ ในที่ทางานได้โดยสามารถนาความรู้ไปใช้การทางานในชีวิตจริงได้ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงธรรมชาติของการทางานในแต่ละทีม และความแตกต่างในการทางานระหว่างบุคคล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เข้าใจความหมายของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (diversity and inclusion) ขององค์การสหประชาชาติ
    2. ผู้เรียนอธิบายและนาความรู้ไปใช้ทางานบนความหลากหลายด้านเพศได้
    3. ผู้เรียนอธิบายและนาความรู้ไปใช้ทางานบนความหลากหลายแต่ละช่วงวัยได้
    4. ผู้เรียนอธิบายและนาความรู้ไปใช้ทางานบนความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
23 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน”