คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)

Introduction to Computer Information science
6,724 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล พื้นฐานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ กฏหมายจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. นิสิตสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    2. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ และอีเมล์ได้
    4. ผู้เรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นฐานในทำงานตามคุณลักษณะของโปรแกรมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)”