จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer)

4,730 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทและข้อบังคับของสังคมและองค์กร ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมที่พึงต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  15 Students
  2 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer)”