จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล

Information Ethics for Digital Citizenship
3,199 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานสารสนเทศทั้งการสร้าง การจัดระบบ การเผยแพร่ และการใช้สารสนเทศ ซึ่งจะช่วยกำกับให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง สาระสำคัญของประกอบด้วย แนวคิด ความหมายเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล จริยธรรมในการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมสารสนเทศกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายถึงแนวคิด ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล
    2. จำแนก ระบุ และอธิบายประเด็นทางจริยธรรมสารสนเทศที่เกี่ยวกับการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
    3. อธิบายวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล และระบุประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้
    4. จำแนก ระบุ และอธิบายแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมสารสนเทศในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล”