จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

Psychology and Daily Life
64,963 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความหมายของจิตวิทยา จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา รวมไปถึง กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  699 Students
  44 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน”