จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

Personality Psychology and Adjustment
34,159 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การจัดการความเครียด และการปรับตัวของมนุษย์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้ ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว”