ชุมชนแห่งความยั่งยืน

Sustainable community
470 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้
    2. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง และชุมชนได้
    3. อธิบายแนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ได้
    4. อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ชุมชนแห่งความยั่งยืน”