คำอธิบายรายวิชา

ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หัวข้อ ดังนี้ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะ ได้แก่ ฉลาดรู้ อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ เท่าทันสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ สร้างทีมและเครือข่าย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน การคิดแบบเติบโต สามารถแสดงความคิดรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงกลยุทธ์และแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งความคิดรูปแบบเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มีทัศนคติต่อศักยภาพและความสำเร็จของมนุษย์ การลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง สามารถรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ดี จัดการอารมณ์และความเครียด พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถมีมุมมองแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมถึงความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง แสวงหากิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถของตนเองและส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทักษะทีมงานและความร่วมมือ สามารถมีสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสารอย่างได้ผล การตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอย่างสร้างสรรค์ การเป็นพลเมืองที่ดี การตระหนักรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของส่วนรวม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นพลเมืองของสังคม ประเทศและพลเมืองโลก

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายและบอกคุณลักษณะของการมีทักษะทางสังคมด้านต่าง ๆ ได้
    2. สามารถวิเคราะห์ระดับการมีทักษะทางสังคมด้านต่าง ๆ ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
9 Students
6 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะทางสังคม”