นวดไทยเบื้องต้น 2 : การบําบัดรักษาโรคลมปลายปัตคาตและลมจับโปง ด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก

Basic Thai Massage 2 : Myofascial pain syndrome Therapeutic Treatment with Thai Royal Massage
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค การบําบัด การรักษา กลุ่มลมปลายปัตคาตและลมจับโปง พร้อมคําแนะนํา หลังการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายทฤษฎีและหลักการตรวจ วินิจฉัยแยกโรคกลุ่มลมปลายปัตคาตและลมจับโปง ด้วยองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทย
    2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนปฏิบัติการนวดรักษาโรคในกลุ่มลมปลายปัตคาตและลมจับโปง ด้วยกรรมวิธี การแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย
    3. ผู้เรียนแนะนํา การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยภาษาที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
    4. ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความรอบคอบในการรักษา

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวดไทยเบื้องต้น 2 : การบําบัดรักษาโรคลมปลายปัตคาตและลมจับโปง ด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก”