นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา

Innovation and Technology in Vocational Education
5,674 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในยุคดิจิทัลการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สื่อให้ความสำคัญและเป็นที่ยอมรับกันเป็นจำนวนมากดังนั้นการพัฒนาสื่อดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบการจัดการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวะศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนในระบบอาชีวะศึกษาให้สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัลช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขยายความของคำว่า นวัตกรรม และเทคโนโลยีได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษาได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์เป็นนวัตกรรมในงานอาชีวศึกษาได้
  5. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา นวัตกรรมในงานอาชีวศึกษาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา”