บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Role, Function, Responsibilities and Self Care for Elderly Caregivers
1,098 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จริยธรรมและองค์ประกอบทางจริยธรรม ของผู้ดูแล การดูแลทดแทนในกิจวัตรประจำวัน สุขภาพอนามัย และภาวะความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เพิ่มความเสื่อมในผู้สูงอายุ การศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนื่องและแหล่งที่มีประโยชน์ในการดูแลทั้งในเมือง ชนบท และชุมชนในกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ และแนวทางลดหรือผ่อนคลายความเครียดในผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของผู้ดูแล การต้องการของผู้ดูแล สาเหตุของความเครียด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ดูแล วิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เทคนิคการผ่อนคลาย การฝึกสมาธิเบื้องต้น การใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง การป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัว และการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย บอกความสำคัญถึงบทบาท หน้าที่ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้ดูแล และความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรม และองค์ประกอบทางจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้ได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญ ของการดูแลตนเองของผู้ดูแลด้านสุขภาพองค์รวม และขจัดความเครียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ในอาชีพการดูแลผู้สูงอายุได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”