คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
18 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”