ปริมาณสารสัมพันธ์

Stoichiometry
810 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุลและมวลโมลาร์ การคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลอะตอม/มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาคและจำนวนโมลของสาร การคำนวณเปอร์เซ็นองค์ประกอบของธาตุแต่ละชนิดในสูตรโมเลกุลและการหาสูตรอย่างง่ายของโมเลกุล เมื่อทราบปริมาณของธาตุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ การเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารโดยใช้ความสัมพันธ์จากสมการเคมี การหาชนิดของสารกำหนดปริมาณ การคำนวณปริมาณสารที่มากเกินพอ การคำนวณปริมาณผลผลิตของปฏิกิริยาและร้อยละผลผลิตของปฏิกิริยา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายการคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุลและมวลโมลาร์ได้
  2. สามารถอธิบายการคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลอะตอม/มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาคและจำนวนโมลของสารได้
  3. สามารถอธิบายการคำนวณเปอร์เซ็นองค์ประกอบของธาตุแต่ละชนิดในสูตรโมเลกุลและการหาสูตรอย่างง่ายของโมเลกุลได้
  4. สามารถอธิบายการเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมีได้อย่างถูกต้อง
  5. สามารถอธิบายการคำนวณปริมาณสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยใช้ความสัมพันธ์จากสมการเคมีได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปริมาณสารสัมพันธ์”