ปศุสัตว์สร้างอาชีพ

Animal farming and farm management
2,594 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นชุดวิชาทางด้านสัตว์ฟาร์ม (ไก่ หมู โคนม โคเนื้อ) ที่จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักปัจจัยการจัดการฟาร์ม กระบวนการในการเสี้ยงสัตว์ฟาร์มต่าง ๆ ตลอดจนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ได้จากสัตว์ฟาร์ม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถใช้หลักการปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มสัตว์
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคหรือกระบวนการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับปัจจัยที่มีอยู่หรือต้นทุนการผลิตได้
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากฟาร์ม ในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
11 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปศุสัตว์สร้างอาชีพ”