พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6,369 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. แนวคิด ขอบเขต และหลักการของพฤติกรรมองค์การ
  2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ
  3. กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ
  4. หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และ
  5. ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”