คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบและจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการมีจิตสาธารณะ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. บอกแนวคิดและทฤษฎีที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
    2. นำความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งไปจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมือง
    3. บอกขั้นตอนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
    4. บอกความสำคัญของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลเมืองที่เข้มแข็ง”