พิษวิทยาอาชีวอนามัยพื้นฐาน

Introduction to Occupational Toxicology
198 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย กลไกและปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ กลไกการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาอาชีวอนามัยได้
    2. อธิบายกลไกของพิษจลศาสตร์เบื้องต้นได้
    3. บอกเหตุผลความสำคัญของพิษวิทยาต่องานอาชีวอนามัยได้
    4. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พิษวิทยาอาชีวอนามัยพื้นฐาน”