คำอธิบายรายวิชา

กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายฟิสิกส์พื้นฐาน ได้แก่ กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์ ได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
    3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้มาอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ฟิสิกส์ทั่วไป I (General Physic I)”