คำอธิบายรายวิชา

เรียนเกี่ยวกับอะไรเนื่องจากปัจจุบัน เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยขึ้น แถบจะทุกมุมโลกและบ้างครั้งมีความรุนแรงกว่าในอดีตมาก รายวิชานี้เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิด อันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จะช่วยการบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้การเรียนการสอนรายวิชานี้ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง บทเรียนแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วยกิจกรรม วีดีโอประกอบการสอน กิจกรรมสร้างแผนที่ แบบฝึกหัด และมีการทดสอบก่อนและหลังบทเรียน พร้อมทั้งยังมีการสอบกลางภาคและปลายภาค ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน จะมีกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้ความรู้ที่เรียนทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมให้ได้มากกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการประเมินและได้รับประกาศนียบัตร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยมหิดล


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  84 Students
  15 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภัยพิบัติใกล้ตัว”