ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

Leadership and Responsibility
8,942 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนาภาวะผู้นำได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสอนงานได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่”