ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

7,469 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการใช้องค์ความรู้เป็นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ นำมาจัดเรียงลำดับให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในศตวรรษที่ 21
    3. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะขององค์การในอนาคตและผู้นำในอนาคต
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริหารองค์การในการพัฒนาองค์การให้ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”