ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication
19,135 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถพูด ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
    2. ผู้เรียนสามารถฟัง และตีความสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร”