ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Fundamentals English
0 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

การฟัง พูด อ่าน และเขียน พยัญชนะ สระ คำ สำนวนประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเทียบเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย ชนิดของคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย และการใช้พจนานุกรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ฟัง พูดและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ถูกต้อง
    2. อ่าน ตีความ ประโยค ข้อความหรือเรื่องภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
    3. เขียนประโยคตามโครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษพื้นฐาน”