ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู

Language and culture knowledge for teachers
3,057 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อ ความหมายได้อย่างถูกต้อง ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล สามารถ ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะทั่วไปของภาษา ความหมายของภาษา องค์ประกอบของภาษา ความสำคัญของภาษา การสื่อสารและการใช้ภาษาในการสื่อสาร
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินชีวิต
  3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศในด้านฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
10 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู”