ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา

Thai for Intellectual Development
7,105 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะอธิบายถึงสุนทรียภาพทางภาษาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาปัญญา ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสำคัญ การฟังเชิงลึก การอ่าน การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ และประเมินค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา การส่งสาร การพูดต่อสาธารณะ การนำเสนอความคิดและผลงาน การย่อความ การเขียนรายงาน การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทักษะการส่งสาร การพูด การเขียนอย่างสร้างสรรค์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายและสรุปหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. อธิบายกระบวนการและสามารถคิดวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าในการรับสารและส่งสาร
    3. สามารถอธิบายการรับสาร ส่งสาร และสร้างสรรค์ผลงานจากการพูดและการเขียน ได้อย่างมีคุณค่า
    4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาปัญญา

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา”