ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

Thai wisdom with agricultural sustainable development
1,845 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แนวทางการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหาร เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางและกรณีตัวอย่างการใช้ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการทำเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และการจัดการอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรแม่นยำ(Precision Agriculture)การผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมในการทำเกษตรแม่นยำ(Precision Agriculture)ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมในการทำผลิตอาหารปลอดภัยได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”